Red and Blue Photons Can Enhance the Production of Astaxanthin from Haematococcus pluvialis
Algae. 2009;24(2):121-127.     DOI: https://doi.org/10.4490/algae.2009.24.2.121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Low-temperature plasma promotes growth of Haematococcus pluvialis and accumulation of astaxanthin by regulating histone H3 lysine 4 tri-methylation
Lamei Li, Zhu Chen, Adolf Acheampong, Qing Huang
Bioresource Technology.2022; 343: 126095.     CrossRef
Biotechnological production of astaxanthin from the microalga Haematococcus pluvialis
Xin Li, Xiaoqian Wang, Chuanlan Duan, Shasha Yi, Zhengquan Gao, Chaowen Xiao, Spiros N. Agathos, Guangce Wang, Jian Li
Biotechnology Advances.2020; 43: 107602.     CrossRef
Acidic cultivation of Haematococcus pluvialis for improved astaxanthin production in the presence of a lethal fungus
Sung-Won Hwang, Hong Il Choi, Sang Jun Sim
Bioresource Technology.2019; 278: 138.     CrossRef
Recent advances in biorefinery of astaxanthin from Haematococcus pluvialis
Kuan Shiong Khoo, Sze Ying Lee, Chien Wei Ooi, Xiaoting Fu, Xiaoling Miao, Tau Chuan Ling, Pau Loke Show
Bioresource Technology.2019; 288: 121606.     CrossRef
Light wavelength distribution effects on the growth rate of Scenedesmus quadricauda
Ignacio Niizawa, Rodrigo Jorge Leonardi, Horacio Antonio Irazoqui, Josué Miguel Heinrich
Biochemical Engineering Journal.2017; 126: 126.     CrossRef
Enhancing biomass and fatty acid productivity of Tetraselmis sp. in bubble column photobioreactors by modifying light quality using light filters
Z-Hun Kim, Yong-Sung Park, Young-Jin Ryu, Choul-Gyun Lee
Biotechnology and Bioprocess Engineering.2017; 22(4): 397.     CrossRef
Specific light uptake rates can enhance astaxanthin productivity in Haematococcus lacustris
Ho-Sang Lee, Z-Hun Kim, Hanwool Park, Choul-Gyun Lee
Bioprocess and Biosystems Engineering.2016; 39(5): 815.     CrossRef
Effect of Light Quality on Growth and Fatty Acid Production in Chlorella vugaris Using Light Emitting Diodes
Z-Hun Kim, Dong Keun Kim, Choul-Gyun Lee
Journal of Marine Bioscience and Biotechnology.2016; 8(1): 24.     CrossRef